Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да започнете да използвате интернет страницата www.igreet.co , наричана по-надолу за краткост “САЙТА”.
I. Общи разпоредби
Чл. 1. (1) Чрез САЙТА, “айГрийт” ООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, бл. 32, вх. Б, ап. 39, ЕИК: 203567869, ДДС Номер: BG203567869, предлага определени стоки за продажба.
(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „айГрийт ” ООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТА, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:
– отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТА и
– отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТА.
Чл. 2. От момента, в който започнете да използвате услугите в САЙТА, Вие се съгласявате да приемете настоящите Общи условия.
Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТА единствено за лични/нетърговски цели.
II. Общо описание на услугите
Чл. 4. САЙТЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от САЙТА.
III. Предлагани стоки
Чл.5 (1) САЙТЪТ съдържа каталог с предлаганите продукти в секция “КАРТИЧКИ”. Тези продукти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) Каталогът съдържа основна информация за предлаганите продукти и тяхната цена, както и снимков материал.
(3) Указаната в каталога цена на отделния продукт е за един брой от него.
IV. Регистрация
Чл. 6. Можете да пазарувате от САЙТА като „Гост” или като „Регистриран потребител”.
Чл. 7. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва всеки път, когато пазарува да въвежда данните си и получава допълнителни привилегии като специални оферти и отстъпки.
(2) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, САЙТЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.
(3) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същият може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.
(4) Вече регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, може да променя своите данни в секция “МОЯТ ПРОФИЛ”. Адрес за доставка може да промени там или в момента на поръчка в панел “КОЛИЧКА”.
V. Заявка за покупка
Чл. 8 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „КОЛИЧКА”.
(2) Добавянето на определена стока в „КОЛИЧКАТА” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВЯНЕ В КОЛИЧКАТА”.
(3) За да прегледа продуктите в „КОЛИЧКАТА” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧКАТА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката върху иконата в най-горния десен ъгъл на САЙТА.
Чл. 9. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на САЙТА.
(2) Формулярът се появява при натискане на бутона „ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ПОРЪЧКАТА” в секцията „КОЛИЧКА”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в него, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*).
(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „КОЛИЧКАТА” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.
(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.
(5) В случай че разполага с промо код, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да го въведе в полето под бутона “ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ПОРЪЧКАТА” в дясната част на страницата преди да премине към подаване на заявката. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пропусне тази стъпка, промо кодът може да бъде въведен и с кликване върху подсещащия надпис, който се появява над формуляра за заявка.
Чл. 10. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ” в полето „ВАШАТА ПОРЪЧКА“, оградено в оранжев цвят в дясната част на страницата.
(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ, представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “айГрийт” ООД съгласно условията, посочени в заявката.
(3) След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ кликне върху бутона „ПОРЪЧВАНЕ“ на екрана се появява съобщение, че поръчката му е получена и му се изпраща автоматичен имейл за потвърждение на оставения от него електронен адрес.
Чл. 11. В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на ” айГрийт” ООД” се свързва по телефон или имейл с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да потвърди изпращането на заявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност.
VI. Отказ за доставка
Чл. 12. „айГрийт” ООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.
VII. Условия за доставка
Чл. 13. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.
Чл. 14. Доставките се осъществяват чрез куриерска фирма „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД. При желание от негова страна, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи поръчаните стоки и на място в офиса на „айГрийт” ООД в работни дни между 9.00 и 18.00 ч.
Чл. 15. Доставката на територията на България е безплатна. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 2 (два) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.
Чл. 16. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.
Чл. 17. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.
(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и „айГрийт” ООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.
(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.
VIII. Отказ за получаване на доставена стока и връщане на получена стока
Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, подал заявка за купуване на стока от САЙТА, има право да върне тази стока само в следните случаи:
1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
2. Ако доставената стока е с недостатъци;
3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;
4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;
5. Ако не е спазен срокът за доставка.
(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на “айГрийт” ООД.
Чл. 19. (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на “айГрийт” ООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;
3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 22-24 от тези Общи условия.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.
Чл. 20. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до “айГрийт” ООД на ask@igreet.co
Чл. 21. (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени.
(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за негова сметка.
Чл. 22. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 24, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или
2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.
(2) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, географския си адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление.
(3) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на “айГрийт” ООД – ask@igreet.co или да се изпрати на хартиен носител на адрес: ул. Бадемова гора 3, ет. 2, ап. 2, 1408, София, България.
(4) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 22, ал. 1.
Чл. 23. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и “айГрийт” ООД договор, “айГрийт” ООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от “айГрийт” ООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира “айГрийт” ООД за неговото решение за отказ от договора. “айГрийт” ООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) “айГрийт” ООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от “айГрийт” ООД.
(3) “айГрийт” ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(4) В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на “айГрийт” ООД на ул. Бадемова гора 3, ет. 2, ап. 2, 1404, София, България без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване.
Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Чл. 24. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.
IX. Начини на плащане
Чл. 25. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма или на представител на “айГрийт” ООД при взимане на поръчаната стока от офиса на “айГрийт” ООД.
2. По банков път
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG90FINV91501016511558
BIC: FINVBGSF
3. По друг начин, договорен предварително между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “айГрийт” ООД.
X. Права върху обекти на интелектуална собственост и използване на новини
Чл. 26. (1) Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, с носители “айГрийт” ООД и/или на неговите партньори и доставчици.
(2) Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – “айГрийт” ООД и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТА ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и другите приложими действащи закони в Република България.
Чл. 27. Новините в САЙТА са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на “айГрийт” ООД, е непозволено.
XI. Недопустими действия
Чл. 28. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общо установени правила за общуване.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на “айГрийт” ООД и/или на трети лица.
XII. Лични данни и тяхната защита
Чл. 29. (1) САЙТЪТ гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
(2) “айГрийт” ООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.
Чл. 30. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “айГрийт” ООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.
Чл. 31. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от страна на “айГрийт” ООД, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.
XIІІ. Граници на отговорността
Чл. 32. “айГрийт” ООД прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
Чл. 33. “айГрийт” ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.
Чл. 34. “айГрийт” ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.
XІV. Промени в общите условия
Чл. 35. (1) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия имат действие по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в случай че “айГрийт” ООД ги изпрати на предоставената от него електронна поща и този ПОТРЕБИТЕЛ не заяви в дадения му срок, че отхвърля промяната в Общите условия.
(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки, чрез използването на САЙТА, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка.
XV. Дефиниции
Чл. 36. По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на САЙТА като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „пазарска КОЛИЧКА“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на САЙТА (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.
XVI. Заключителни разпоредби
Чл. 37. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТА.